Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου […]

Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών Ε΄ φάση– Δικαιολογητικά πρόσληψης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές/τριες που προσλήφθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών, ότι θα αποστείλουμε συγκεκριμένες οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις)στα προσωπικά τους email, αφού αναρτηθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια οι αποφάσεις πρόσληψής τους. Για το λόγο αυτό […]

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα για επιλογή σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σερρών

  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του αναρτηθέντα πίνακα μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων «Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης» στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://schooldirectors.minedu.gov.gr/.  Η ένσταση κατατίθεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων […]