Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 10.00-12.00, για την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας.   Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου […]

Ενημέρωση για τους μετατεθειμένους

            Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει με μετάθεση, ότι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και για το λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί  προσωρινά για να αναλάβουν υπηρεσία στις 30-06-2023  (Φ11.2/4916/21-06-2023 απόφαση Δ.Δ.Ε. Σερρών). […]

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Η νέα αποκλειστική προθεσμία αρχίζει την 07/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγειτην 14/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.