Το οργανόγραμμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σύμφωνα με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του  Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018)