Τροποποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019

Πίνακας κατάταξης Αναπληρωτών Ενισχυτικής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που έχουν επιλεγεί για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019, να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Σερρών την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:00 , με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε.