Ανακοινοποίηση – Οριστικές τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών (Πρ.22/26-09-2022)

Ανακοινοποίηση ως προς τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ04, ΠΕ08.   Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι προηγούμενες τοποθετήσεις και διαθέσεις (Πράξεις ΠΥΣΔΕ 19/22-08-2022 και 20/05-09-2022) των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στις με Αριθμ. Πρωτ.: Φ11.2 /5599/22-08-2022, Φ11.2/5589/22-08-2022, 6064/05-09-2022 και Φ11.2/6067/05-09-2022 Απόφασεις της Δ.Δ.Ε. […]