Ανακοινοποίηση – Προσωρινές Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών (Πράξη 13/25-08-2021)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου 2021 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους για να υπογράψουν την πράξη ανάληψης υπηρεσίας τους.