Οργανικά κενά και υπεραριθμίες ανά κλάδο και ανά σχολική μονάδα Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2024-2025

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι  αιτήσεις υπεραριθμίας δεν θα μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα του επίσημου ιστότοπου της Δ.Δ.Ε. Σερρών αλλά θα αποσταλούν με e-mail στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Σερρών (pysdeddes@sch.gr)

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα για επιλογή σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σερρών

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του αναρτηθέντα πίνακα μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων «Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης» στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://schooldirectors.minedu.gov.gr/.  Η ένσταση κατατίθεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών […]