Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων. Τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70)

Ανακοινοποίηση – Οριστικές τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι προηγούμενες τοποθετήσεις και διαθέσεις (Πράξεις ΠΥΣΔΕ 13/26-08-2021 και 15/02-09-2021) των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στην με Αριθμ. Πρωτ.: Φ11.2 /7008/24-09-2021 Απόφαση  της Δ.Δ.Ε. Σερρών (Αριθ. Πρ. ΠΥΣΔΕ: 17/24-09-2021) ανακαλούνται.   Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία […]