Παράταση επικαιροποίησης του μητρώου και των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι η επικαιροποίηση του μητρώου και των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών που θα υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης (αριθμ. 213318/E1/13-12-2016 εγκύκλιος) παρατείνεται μέχρι 31-1-2017.

Δημοσίευση (1) μίας απόφασης διορισμού 45 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Με την αριθμ. 217425/Ε2/19-12-2016 (ΦΕΚ 1350/τ.Γ΄/28-12-2016, ΑΔΑ: Ω93Γ4653ΠΣ-ΙΨΓ) Υ.Α. διορίζονται, για το σχολικό έτος 2016-2017, σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών 45 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008.   Σε εκτέλεση της ανωτέρω Υ.Α., οι διορισθέντες οφείλουν να […]