Δώστε τη διεύθυνση σας στη μορφή ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ , ΠΟΛΗ , ΤΚ
π.χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 25 , ΣΕΡΡΕΣ , 62123
Χρησιμοποιούμε OpenStreetMap. Ευχαριστίες στην ESRI.
Δημιουργία ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Σερρών.