Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης για τη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τη Γενική ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τοµέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Λήψη αρχείου (9Χ4465ΧΘ7-ΗΟ6.pdf, PDF)

Posted in Λοιπές.