Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης για τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τοµέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Λήψη αρχείου (6ΠΥ9465ΧΘ7-ΜΧΜ.pdf, PDF)

Posted in Λοιπές.