Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης ∆ιοικητικού Γραµµατέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.

Λήψη αρχείου (6ΧΥΖ465ΧΘΕ-9ΩΖ.pdf, PDF)