Ανακοινοποίηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών

Αριθμ. 57/12-09-2017 Πράξη ΠΥΣΔΕ Σερρών.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ανακαλείται η με αρ.πρωτ. Φ.11.2/8566/12-09-2017 απόφαση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.