Ανακοίνωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Ε. Σερρών και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Η υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων  και Ε.Κ. (Εργαστηριακών Κέντρων) θα διεξαχθεί αποκλειστικά την Τρίτη 25-07-2017 και μέχρι ώρα 15.00, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η προθεσμία και η ώρα υποβολής δήλωσης προτίμησης είναι αποκλειστική και μετά το πέρας του χρονικού ορίου δε θα γίνει δεκτή η οποιαδήποτε αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Σερρών (Γρ.14), είτε μέσω fax στο 23210-47531 είτε μέσω e-mail στο mail@dide.ser.sch.gr. Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης ηλεκτρονικά μέσω e-mail, σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει δεκτή μόνο εφόσον είναι ενυπόγραφη.

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.