Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών

Ακολουθώντας τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. 4696/Ε3/14-01-2022 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ, σας ενημερώνουμε ότι ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας και ηλεκτρονικά, με υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η προθεσμία Υποβολή των αιτήσεων είναι: από 01/02/2022 έως 11/02/2022

Στο πεδίο του «ελεύθερου κειμένου» που έχετε ήδη επιλέξει μέσα στην ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση, θα αναγράψετε το παρακάτω κείμενο και θα συνεχίσετε τη διαδικασία υποβολής.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.2 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-02-2021) που τροποποίησε ως προς τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄11-05-2016) παρ.2 του άρθρου 33 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχω θεμελιώσει το δικαίωμα της συνταξιοδότησής μου από το Δημόσιο, σας  υποβάλλω  την παραίτηση   μου   από την υπηρεσία και παρακαλώ να την κάνετε αποδεκτή αυτοδικαίως με τη λήξη του σχολικού έτους.

Στο πρόσωπό μου δεν έχει επιβληθεί ποινή, και δεν εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος μου και, συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις παραίτησης και δεν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 – Φ.Ε.Κ.26τ. Α΄/9-2-2007)

Επιπλέον θα πρέπει να αναγράφετε τα παρακάτω στοιχεία:

Κλάδος:…………………………………………………

Σχολείο οργανικής:…………………………………..

Σχολείο υπηρέτησης:………………………………..

Α.Μ.:…………………………………………………….

Θέση ευθύνης εφόσον υφίσταται (π.χ. Διευθυντής/ντρια, Υποδιευθυντής/ντρια κ.τ.λ.):

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης  η αναγραφή “ΔΔΕ Σερρών” στο πεδίο “Προς”, δεν προϋποθέτει την αυτόματη αποστολή του στην Υπηρεσία μας.

Τελειώνοντας τη σύνταξη της αίτησης, αφού αποθηκεύσετε το ΡDF ή τον κωδικό επαλήθευσης στο δικό σας e-mail, να το αποστείλετε στο mail@dide.ser.sch.gr

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις παραίτησης θα γίνονται δεκτές μέσω τις ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε την επόμενη της υποβολής της αίτησής σας στο τηλ. 2321047534 προκειμένου να λάβετε τον αριθμό  πρωτοκόλλου της αίτησή σας.