Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4440/2016

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4440/2016 «Ενιαίο
Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του
ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης
συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).

Λήψη αρχείου (465ΧΘΨ-54Β.pdf, PDF)