Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική
Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο
της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Λήψη αρχείου (68ΘΒ465ΧΘΨ-7ΟΒ.pdf, PDF)