Οδηγίες διαδικασίας πρόσληψης και υποβολής δικαιολογητικών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (ΦΕΚ 3344 τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» και προς αποφυγή συγχρωτισμού στη ΔΔΕ (λόγω COVID-19) σας γνωρίζουμε ότι οι αναπληρωτές θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης  εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην υπουργική απόφαση πρόσληψης.

Για τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στις 21-09-2020 στο  Μουσικό Σχολείο Σερρών, η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι: από 21-09-2020 μέχρι 23-09-2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όλα τα απαραίτητα έντυπα πρόσληψης (Αιτήσεις & Υπεύθυνες Δηλώσεις)  θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://srv-dide.ser.sch.gr/didenew/?page_id=1257 (ΚΩΔ_ΠΔΕ_2020-2021)

 

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα/δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν με δύο τρόπους:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ:

Για να υποβάλετε  ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έντυπα (αρχείο pdf: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ») θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή  «Μεταφόρτωση Αιτήσεων και Δικαιολογητικών», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Οδηγίες μεταφόρτωσης αιτήσεων και δικαιολογητικών».  

και

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4

Προκειμένου να τηρηθεί, σύμφωνα με τους Οδηγούς ΕΣΠΑ, συγκεντρωτικό αρχείο ΠΜ αναπληρωτών  θα πρέπει να υποβάλετε φάκελο Α4 (με λάστιχο) που να περιλαμβάνει όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα (π.χ. δελτίο απογραφής, πράξη ανάληψης υπηρεσίας, σύμβαση, αιτήσεις, Υ.Δ. κ.λ.π., καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης, στη ΔΔΕ Σερρών  (στο Γραφείο 13) μέσω των σχολικών μονάδων,  το αργότερο σε μία εβδομάδα από την πρόσληψή σας.  Έξω από τον φάκελο θα πρέπει να αναφέρετε το Ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και τον κλάδο σας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1ο ΒΗΜΑ: Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή

Συμπληρώνεται με προσοχή Δελτίο Απογραφής (έντυπο «2» από ΔΔΕ Σερρών), το υπογράφετε και  το    μεταφορτώνετε μέχρι τις  21/09/2020 έως τις 13:00.

α) Στο πεδίο Ημ/νία Ανάληψης υπηρεσίας οι αναπληρωτές θα πρέπει να σημειώσουν την    ημ/νία που θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης (ήτοι 21/09/2020 ή 22/09/2020 ή 23-09-2020).

 

 

2ο  ΒΗΜΑ: Συμπληρώνετε τα έντυπα ( αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις)

  1. Σε όλα τα έντυπα στο πεδίο «Ημερομηνία» θα σημειώσετε την ημερομηνία ανάληψης  στη σχολική μονάδα (ήτοι 21/09/2020 ή 22/09/2020 ή 23-09-2020).
  2. Υπογράφετε τα έντυπα (σε κάποια έντυπα απαιτείται υπογραφή και στη 2η σελίδα).
  • Μεταφορτώνετε τα έντυπα μέχρι τις 21/09/2020 έως τις 13:00.

3ο  ΒΗΜΑ: Μεταφόρτωση δικαιολογητικών πρόσληψης

Μεταφορτώνετε τα δικαιολογητικά πρόσληψης (τίτλοι σπουδών, ΑΔΤ, ΑΦΜ κ.λ.π.) μέχρι την Παρασκευή 25-09-2020.

Οι αναπληρωτές που δεν θα αποδεχτούν την πρόσληψη οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής της πρόσληψης.

Οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή που επιθυμούν να κάνουν χρήση άδειας μητρότητας να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον κ. Τσεμπέρη Σταύρο (τηλ.:2321047552).

Οι αναπληρώτριες με παιδί κάτω των 2 ετών που θα κάνουν αίτηση για μείωση διδακτικού ωραρίου να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον κ. Γρηγορούδη Χρήστο  (τηλ:2321047539).