Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών Αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ

Βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (ΦΕΚ 3344 τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» σας γνωρίζουμε ότι οι αναπληρωτές θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην υπουργική απόφαση πρόσληψης. Επισημαίνουμε ότι για τις από 26-08-2020 προσλήψεις αναπληρωτών οι αποφάσεις τοποθέτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών την Παρασκευή 28-08-2020 και ότι η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι από 01-09-2020 έως 02-09-2020. Τονίζουμε ότι σε περίπτωση που ο αναπληρωτής τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω Υ.Α. και προς αποφυγή συγχρωτισμού στη ΔΔΕ (λόγω COVID-19) παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

  • Διαβάζετε με προσοχή το αρχείο: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ»
  • Επιλέγετε από τα συμπισμένα αρχεία:

ΚΩΔ ΟΠΣ_5069633_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_ΕΕΠ_ΕΒΠ

ΚΩΔ ΟΠΣ_5066831_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ_ΕΕΠ_ΕΒΠ

ΚΩΔ ΟΠΣ_5069632_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ_ΕΕΠ_ΕΒΠ

το αρχείο που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που έχετε προσληφθεί, σύμφωνα με το PDF αρχείο «2020_08_26_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΕΡΓΟ_ΚΩΔ ΟΠΣ».

Τα αρχεία περιέχουν όλα τα έντυπα της ΔΔΕ Σερρών (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις) που πρέπει να συμπληρώσετε.

  • Οι αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ για την Αναγνώριση Προϋπηρεσίας, Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου Σπουδών και Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού έργου θα πρέπει να συμπληρώσετε τις Αιτήσεις /Υ.Δ. που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-eidikis-agogis/2578-2020-08-27-proslipseis-eep-ebp

  • Συμπληρώνετε τα έντυπα. Σε όλα τα έντυπα (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις) στο πεδίο «Ημερομηνία» θα σημειώσετε την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική μονάδα (ήτοι 01-09-2020 ή 02-09-2020).
  • Υπογράφετε τα έντυπα (σε κάποια έντυπα απαιτείται υπογραφή και στη 2η σελίδα).

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Για να υποβάλετε  ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έντυπα θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή  «Μεταφόρτωση Αιτήσεων και Δικαιολογητικών», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dide.ser.sch.gr. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγίες μεταφόρτωσης αιτήσεων και δικαιολογητικών».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι αιτήσεις (Αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου, Χορήγησης μειωμένου διδακτικού ωραρίου) θα πρέπει να μεταφορτωθούν στην προαναφερόμενη εφαρμογή της ΔΔΕ Σερρών το αργότερο μέχρι τις 12:00 κατά την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (ήτοι 01-09-2020 ή 02-09-2020). Η συγκεκριμένη επισήμανση ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν υπηρεσία σε εσπερινά σχολεία.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στη Δ/νση (Γραφείο 13) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04-09-2020 μέσω των σχολικών μονάδων φάκελο Α4 με λάστιχο, που θα περιλαμβάνει όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα (π.χ. πράξη ανάληψης υπηρεσίας, σύμβαση, αιτήσεις, Υ.Δ. κ.λ.π., καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης) προκειμένου να τηρηθεί, σύμφωνα με τους Οδηγούς ΕΣΠΑ, συγκεντρωτικό αρχείο ΠΜ αναπληρωτών. Έξω από τον φάκελο θα πρέπει να αναφέρετε το Ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και τον κλάδο σας.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
zip ΚΩΔ ΟΠΣ_5069633_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_2020-2021_ΕΕΠ_ΕΒΠ 2 MB
zip ΚΩΔ ΟΠΣ_5069632_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ_2020-2021_ΕΕΠ_ΕΒΠ 2 MB
zip ΚΩΔ ΟΠΣ_5066831_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ_2020-2021_ΕΕΠ_ΕΒΠ 2 MB
pdf 2020 08 26_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΕΡΓΟ_ΚΩΔ ΟΠΣ 60 KB
pdf odigies_upload Οδηγίες μεταφόρτωσης αιτήσεων και δικαιολογητικών
170 KB