Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (ΦΕΚ 3344 τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» σας γνωρίζουμε ότι οι αναπληρωτές θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης  εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην υπουργική απόφαση πρόσληψης. Επισημαίνουμε ότι για τις από 26-08-2020 προσλήψεις αναπληρωτών οι αποφάσεις τοποθέτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών την Παρασκευή 28-08-2020 και ότι η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι από 01-09-2020 έως 02-09-2020. Τονίζουμε ότι σε περίπτωση που ο αναπληρωτής τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω Υ.Α. και προς αποφυγή συγχρωτισμού στη ΔΔΕ (λόγω COVID-19) παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα βήματα:

  • Διαβάζετε με προσοχή το αρχείο: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ»
  • Επιλέγετε από τα συμπιεσμένα αρχεία:

ΚΩΔ ΟΠΣ_5069633_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΚΩΔ ΟΠΣ_5069645_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΠΔΕ_ΓΕΝΙΚΗΣ

αυτό που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που έχετε προσληφθεί, σύμφωνα με το excel «2020_08_26_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΕΡΓΟ_ΚΩΔ ΟΠΣ».
Ο φάκελος περιέχει όλα τα έντυπα της ΔΔΕ Σερρών (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις) που πρέπει να συμπληρώσετε.

  • Συμπληρώνετε τα έντυπα
  1. Σε όλα τα έντυπα (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις) στο πεδίο «Ημερομηνία» θα σημειώσετε την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική μονάδα (ήτοι 01-09-2020 ή 02-09-2020).
  2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνεστε στη με αριθμ. Φ.16.1/7850/28-08-2020 απόφαση της ΔΔΕ Σερρών οφείλετε  ΜΟΝΟ στην «Αίτηση χορήγησης  μείωσης διδακτικού ωραρίου» (έντυπο «9» ) στο πεδίο «Ημερομηνία» να σημειώσετε την ημερομηνία : 28-08-2020.
  • Υπογράφετε τα έντυπα (σε κάποια έντυπα απαιτείται υπογραφή και στη 2η σελίδα).

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Για να υποβάλετε  ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έντυπα θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή  «Μεταφόρτωση Αιτήσεων και Δικαιολογητικών», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dide.ser.sch.gr. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγίες μεταφόρτωσης αιτήσεων και δικαιολογητικών».

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όλες οι αιτήσεις (Αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου, Χορήγησης μειωμένου διδακτικού ωραρίου) θα πρέπει να μεταφορτωθούν στην προαναφερόμενη εφαρμογή της ΔΔΕ Σερρών το αργότερο μέχρι τις 12:00 κατά την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (ήτοι 01-09-2020 ή 02-09-2020).  Η συγκεκριμένη επισήμανση ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν υπηρεσία σε εσπερινά σχολεία.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στη Δ/νση (Γραφείο 13) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04-09-2020 μέσω των σχολικών μονάδων φάκελο Α4 με λάστιχο, που θα περιλαμβάνει όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα (π.χ. πράξη ανάληψης υπηρεσίας, σύμβαση, αιτήσεις, Υ.Δ. κ.λ.π., καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης) προκειμένου να τηρηθεί, σύμφωνα με τους Οδηγούς ΕΣΠΑ, συγκεντρωτικό αρχείο ΠΜ αναπληρωτών. Έξω από τον φάκελο θα πρέπει να αναφέρετε το Ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και τον κλάδο σας.

 Οδηγίες για τον τρόπο κατάθεσης δικαιολογητικών των αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dide.ser.sch.gr εντός  της ημέρας.