Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-21, διευκρινίζεται ότι για τις αποσπάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, ενώ για τις αποσπάσεις σε ΓΑΚ, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ (protocol@minedu.gov.gr), όπως ακριβώς περιγράφεται στον σχετικό πίνακα (κεφάλαιο Δ’, περ. γ, §1, σελ. 9).

 

 

                                                                                                                       

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

                                                                                                                                                                Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Posted in Ανακοινώσεις, Αποσπάσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα.