Ολοκλήρωση διαδικασίας καταχώρισης μοριοδοτούμενων προσόντων στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (κλ. ΠΕ01, ΠΕ02)

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους για την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν.

Παρακαλούμε τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς να ελέγξουν τον λογαριασμό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) για να βεβαιωθούν ότι τα προσόντα τους είναι ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο θέμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διεύθυνσή μας στο τηλέφωνο 23210-47530.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣΥΔ δικαιολογητικά που εκδόθηκαν εκπρόθεσμα, ήτοι με ημερομηνία μεταγενέστερη της 28ης Φεβρουαρίου 2020, καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Αναλυτικότερα:

1) δεν καταχωρίστηκαν στοιχεία τέκνων από πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκαν μετά τις 28-02-2020

2) δεν καταχωρίστηκαν επιμορφώσεις/σεμινάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά τις 28-02-2020

3) δεν καταχωρίστηκαν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας με τίτλους που δεν συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα του ΑΣΕΠ (π.χ. πιστοποιητικά επιπέδου Β1 ή πιστοποιητικά φορέων μη εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠ)

4) δεν καταχωρίστηκαν τίτλοι σπουδών που δεν φέρουν αναγνώριση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), αλλά από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

5) Τίτλοι που εμπίπτουν στο Intergrated Master θα καταχωριστούν από το Υπουργείο.

Για τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (http://srv-dide.ser.sch.gr/didenew/), ώστε να καταθέσουν ενστάσεις εγκαίρως, μόλις ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες από το ΑΣΕΠ.

Επιπλέον, όσον αφορά τις περιπτώσεις ανδρών εκπαιδευτικών που στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται ότι εκκρεμεί έλεγχος δικαιολογητικών σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, αναφέρουμε πως, ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από υπεύθυνο του ΟΠΣΥΔ, ο έλεγχος θα διεξαχθεί από το Υπουργείο σε επόμενη φάση. Συνεπώς, η εκκρεμότητα που υφίσταται δεν θα επηρεάσει την κατάταξή τους.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Κωνσταντίνος Σ. Τενεκετζής

 

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf 2ΓΕ_2019_ΠΕ01 ΠΕ02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. 136 KB