Οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Σερρών για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης (ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ Σερρών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

από 13-01-2020 έως 04-03-2020

από 10:00 έως 15:00

Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ΄ της προκήρυξης του ΑΣΕΠ, θα γίνεται αυτοπροσώπως (με υποχρεωτική κατάθεση φωτοαντίγραφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας) ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.