Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θεσσαλονίκη, 18.07.2019

 

Δελτίο  Τύπου

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15013/26-06-2019 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2019-2020, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2020.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», την Πέμπτη, 18.07.2019, για το Κιλκίς στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙΛΚΙΣ» την Παρασκευή 19.07.2019 και το Σάββατο 20.07.2019, για την Πιερία στην εφημερίδα «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» την Παρασκευή 19.07.2019 και τη Δευτέρα 22.07.2019 και για τις Σέρρες στις εφημερίδες «Ελευθερία» και «Η Πρόοδος» την Παρασκευή, 19.07.2019 και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει τη Τρίτη 23.07.2019 έως και την Πέμπτη 01.08.2019.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, των Υπεύθυνων Δηλώσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους υποψηφίους πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής).

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2019 267 KB
doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 169 KB
doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019 436 KB
pdf ΦΕΚ 181 94 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Σημαντικά Νέα.