Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων σύμφωνα με το
άρθρο 71 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Δ/νσεων Διοίκησης και Οικονομικού.

Λήψη αρχείου (metatakseis_a_d_kritis.pdf, PDF)