Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης για τη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τη Γενική ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τοµέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης για τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τοµέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει